रविवार, 15 जनवरी 2012

विदेह साहित्य उत्सव २०१२/ वि‍देह सम्‍मान समारोह


विदेह साहित्य उत्सव २०१२/ वि‍देह सम्‍मान समारोह
(वि‍देह सम्‍पादकक समानान्‍तर साहि‍त्‍य अकादेमी- मैथि‍ली पुरस्‍कार)
सह
काव्‍य गोष्‍ठी
दि‍नांक- 14 जनवरी 2012 (शनि‍दि‍न)
समए- 11: 30 बजे (पूर्वाहन) सँ 5: 50 बजे साँझ धरि‍  
स्‍थान- अशर्फी दास साहु समाज इण्‍टर महि‍ला महावि‍द्यालय, अम्‍बेदकर चौक वार्ड नं. 07, ि‍नर्मली, जि‍ला- सुपौल।
आयोजक- स्‍थानीय साहि‍त्‍य प्रेमी                                          
संयोजक- उमेश मण्‍डल

उद्घाटन सह दीप प्रज्‍वलन- द्वय
प्रो. राजकुमार मण्‍डल
(अवकाश प्राप्‍त प्रोफेसर, हि‍न्‍दी वि‍भाग, ि‍नर्मली महावि‍द्यालय ि‍नर्मली) आ
डॉ. भीमनाथ झा
सम्‍मान समारोहक अध्‍यक्ष
डॉ. भीमनाथ झा
(अवकाश प्राप्‍त प्रोफेसर, वि‍श्ववि‍द्यालय मैथि‍ली ि‍वभाग, ल. ना. मि‍. वि‍श्ववि‍द्यालय- दरभंगा।)

सम्‍मान समारोहक मंच संचालन- द्वय
प्रो. शि‍वकुमार प्रसाद
(प्राध्‍यापक हि‍न्‍दी वि‍भाग ि‍नर्मली महावि‍द्यालय ि‍नर्मली)
श्री संजीव कुमार ‘शमा’
स्‍वागत गीत-
श्री रामसेवक ठाकुर, श्री रामदेवप्रसाद मण्‍डल झारूदार आ श्री राधाकान्‍त मण्‍डल
स्‍वागत कवि‍ता-
श्री रामवि‍लास साहु
स्‍वागत भाषण-
प्रो. कपि‍लेश्वर साहु
सम्‍मानि‍त अति‍थि‍-
1. ले. क. मयानाथ झा-
(गाम- भराम, पोस्‍ट कोठि‍या, जि‍ला- मधुबनी)
जेकर नारी चतुर होइ पोथी लेल समानान्‍तर साहि‍त्‍य अकादेमी मैथि‍लीक बाल साहि‍त्‍य पुरस्‍कार- 2011
2. श्री जगदीश प्रसाद मण्‍डल
(गाम, पोस्‍ट- बेरमा, भाया- तमुरि‍या, जि‍ला- मधुबनी)
गामक जि‍नगी कथा संग्रह लेल समानान्‍तर साहि‍त्‍य अकादेमी- मैथि‍लीक मूल पुरस्‍कार- 2011
3. श्री आनन्‍द कुमार झा
(गाम- मेंहथ, भाया- झंझारपुर, जि‍ला- मधुबनी)
कलह नाटक लेल समानान्‍तर साहि‍त्‍य अकादेमी- मैथि‍लीक युवा पुरस्‍कार- 2011

नव वस्‍त्रक संग प्रस्‍शती पत्र आ वि‍देह सम्‍मानक प्रतीक चि‍न्‍ह प्रदान कएल गेल।

सम्‍मानि‍त कएल गेलन्‍हि‍-
श्री जगदीश प्रसाद मण्‍डलकेँ- डॉ. भीमनाथ झा, प्रो. राजकुमार मण्‍डल
ले. क. मयानाथ झाकेँ श्री राजदेव मण्‍डल, प्रो. राजकुमार मण्‍डल
श्री आनन्‍द कुमार झाकेँ श्री बेचन ठाकुर, प्रो. राजकुमार मण्‍डल

वि‍शि‍ष्‍ठ अति‍थि‍-
श्री रामजी प्रसाद मण्‍डल
(अवकाश प्राप्‍त पुस्‍तकालयाध्‍यक्ष ि‍नर्मली महावि‍द्यालय ि‍नर्मली, सुपौल।)
प्रो. जय प्रकाश साहु
(अध्‍यक्ष इति‍हास वि‍भाग ि‍नर्मली महावि‍द्यालय ि‍नर्मली)
श्री हरि‍नारायण कामत
(अवकाश प्राप्‍त शि‍क्षक, ि‍नर्मली)
श्री कृष्‍ण राम
अवकाश प्राप्‍त शि‍क्षक, छजना, मधुबनी।)
श्री मनोज कुमार साह
(प्राचार्य, अशर्फी दास साहु समाज इण्‍टर महि‍ला महावि‍द्यालय ि‍नर्मली।)
श्री शि‍वकुमार मि‍श्र
(गाम- बेरमा, मधुबनी।)

साहिि‍‍त्‍यक वि‍शि‍ष्‍ठ अति‍थि-

श्री राजदेव मण्‍डल
(एक्केसम सदीक पहि‍ल दसकक सर्वश्रेष्‍ठ कवि‍, गाम- मुसहरनि‍याँ जि‍ला- मधुबनी।)
श्री बेचन ठाकुर
(प्रसि‍द्ध नाटककार, गाम-चनौरागंज, मधुबनी।)

दोसर सत्र (काव्‍य पाठ)
अध्‍यक्ष- प्रो. राजकुमार मण्‍डल
(अवकाश प्राप्‍त प्रोफेसर, हि‍न्‍दी वि‍भाग, ि‍नर्मली महावि‍द्यालय ि‍नर्मली)

मंच संचालक द्वय-
प्रो. रमेश कुमार मण्‍डल
प्राध्‍यापक, अशर्फी दास साहु समाज इण्‍टर महि‍ला महावि‍द्यालय, अम्‍बेदकर चौक वार्ड नं. 07, ि‍नर्मली। आ
श्री दुर्गानन्‍द मण्‍डल
शि‍क्षक, उच्‍च वि‍द्यालय- वनगामा, मधुबनी। 

काव्‍य गोष्‍ठीमे लगभग 3 दर्जन नूतन कवि‍ताक पाठ भेल।
अति‍थि‍-
1.  प्रो. रमेश कुमार मण्‍डल
2.  प्रो. हेमनारायण साहु
3.  प्रो. कपि‍लेश्वर साहु
4.  प्रो. उपेन्‍द्र नारायण अनुपम
5.  श्रीमती कामि‍नी कुमारी प्रसाद
6.  श्रीमती उषा कुमारी
7.  प्रो. सुशील कुमार साहु
8.  श्री कृष्‍ण कुमार साह
9.  श्री राघब झा
10.  श्री युगेश्वर प्रसाद साह
11.  श्री लक्ष्‍मण प्रसाद गुप्‍ता
12.  श्री रामवि‍लास साहु
13.  श्री भोला प्रसाद यादव
14.  श्री वि‍रेन्‍द्र कुमार वि‍मल
15.  श्री राम प्रवेश मण्‍डल
16.  श्री गुलाब चन्‍द्र यादव
17.  श्री वि‍ष्‍णु कुमार गुप्‍ता
18.  श्री राधाकान्‍त मण्‍डल
19.  श्री मनोज कुमार राधे
20.  श्री वि‍नोद कुमार वि‍कल
21.  श्री सी. एन. मण्‍डल
22.  श्री सुरेश महतो
23.  श्री गोवि‍न्‍दाचार्य
24.  श्री अशोक साह
25.  श्री पंकज कुमार प्रभाकर
26.  श्री युगल कि‍शोर शर्मा
27.  श्री मुकेश कुमार
28.  श्री दि‍नेश कुमार
29.  श्री उमेश प्रसाद नायक
30.  श्री रौशन कुमार गुप्‍ता
31.  श्री दुर्गानंद मण्‍डल
32.  श्री संजय कुमार मण्‍डल
33.  श्री अखि‍लेश कुमार मण्‍डल
34.  श्री मदन प्रसाद
35.  श्री संजीव कुमार समा
36.  श्री श्रीमोहन ठाकुर
37.  श्री उमेश पासवान
38.  श्री रामकृष्‍ण मण्‍डल छोटू
39.  श्री खड़ानंद यादव
40.  श्री नंद वि‍लास राय
41.  श्री रामदेव प्रसाद मण्‍डल ‘झारूदार’
42.  सुधीर कुमार ‘सुमन’
43.         श्री नारायण झा
43.
43.लगभग 3 दर्जनसँ ऊपर काव्‍यक पाठ भेल।

मै
मैथिली आ मिथिलासँ संबंधित किछु मुख्य साइट:- आन लिंकक विषयमे सूचना ggajendra@videha.com केँ ई मेलसँ पठाबी।


http://www.videha.co.in/ ("विदेह" प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका)
http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html (इंटरनेटपर मैथिली भाषाक प्रथम उपस्थिति/ मैथिलीक पहिल ब्लॉग- मैथिली भाषा ब्लॉगक एग्रीगेटर, ५ जुलाइ २००४)
http://www.videha.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html (इंटरनेटपर मैथिली भाषाक प्रथम उपस्थिति/ मैथिलीक पहिल ब्लॉग- मैथिली भाषा ब्लॉगक एग्रीगेटर, ५ जुलाइ २००४)
भालसरिक गाछ जे सन २००० सँ याहूसिटीजपर छल आ अखनो ५ जुलाइ २००४ सँhttp://www.videha.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html लिंकपर अछिमैथिलीक पहिल इंटरनेट पत्रिका थिक जकर नाम बादमे १ जनवरी २००८ सँ" विदेह " पड़लै। पल्लवमिथिला (धीरेन्द्र प्रेमर्षि)  २०५९ माघे संक्रान्ति- २००३ जनवरी मैथिलीक दोसर इंटरनेट पत्रिका अछि जे ऐ लिंक www.pallavmithila.mainpage.net पर छल मुदा आब ई उपलब्ध नै अछि   ई टिप्पणी मात्र इतिहास शुद्धता लेल अछि।
http://hellomithila.blogspot.com/  (हेलो मिथिला- धीरेन्द्र प्रेमर्षि, सम्पादक-प्रकाशक, रूपा झा, सम्पादन सहयोग, पल्लव, मैथिली साहित्यिक, ३ मइ २००६)
http://pallav.blogsome.com/  (हेलो मिथिला- धीरेन्द्र प्रेमर्षि, सम्पादक-प्रकाशक, रूपा झा, सम्पादन सहयोग, पल्लव, मैथिली साहित्यिक,  १७ मइ २००६)
http://videha-aggregator.blogspot.com/ (मैथिली भाषा ब्लॉगक एग्रीगेटर)
http://prakarantar.blogspot.com/ (प्रकारांतर मैथिलीक लोकप्रिय ब्लॉग, फरबरी २००५)
http://vidyapati.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग, अगस्त २००५)
http://www.vidyapati.org/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग, अगस्त २००५)
http://premarshi.wordpress.com/ (धीरेन्द्र प्रेमर्षि,)
http://brikhesh.blogspot.com/ (बृषेश चन्द्र लाल)
http://www.chetnasamiti.org/ (चेतना समिति, पटनाक वेबसाइट)
http://bramhanews.blogspot.com/ (मैथिली समाचार)
http://www.mithilakhabar.com/ (नेपालक मैथिली ई पत्रिका)
http://esamaad.blogspot.com/ (पूनम मंडल आ प्रियंका झाक पहिल मैथिली न्यूज पोर्टल, ९ अगस्त २००४ सँ)
http://hellomithilaa.blogspot.com/ (मैथिली न्यूज पोर्टल, सितम्बर २००७)
http://www.hellomithilaa.com/ (मैथिली न्यूज पोर्टल, सितम्बर २००७)
http://www.maithilinews.blogspot.com/ (मिथिला आ मैथिलीक समाचारक साइट)
http://www.hamargam.in/ (मैथिली न्यूज पोर्टल)
http://mithiladotcom.blogspot.com/ (मैथिली राष्ट्रीय दैनिक)
http://mithilasamad.blogspot.com/ (मिथिला समाद, मैथिली दैनिक)
http://janakpurnews.blogspot.com/ (मिथिला आ मैथिलीक समाचारक साइट)
http://shampadak.wordpress.com/ (मैथिली न्यूज पोर्टल, जनवरी-फरबरी २००८)
http://www.esamaad.com/  (मैथिली न्यूज पोर्टल, जनवरी-फरबरी २००८)
http://www.mithilalok.com/ (मैथिली न्यूज पोर्टल)
http://maithili-darpan.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://mithilatol.blogspot.com (मिथिलाटोल मैथिलीक लोकप्रिय ब्लॉग)
http://maithilicinema.blogspot.com/ (मैथिली फिल्म्स)
http://maithilifilms.blogspot.com/ (मैथिली फिल्म्स)
http://maithili-drama.blogspot.com/ (विदेह मैथिली नाट्य उत्सव- बेचन ठाकुरक ब्लॉग)
http://mjnk.co.cc/ (ई जनकपुर न्यूज़, तराई मॉडल, मिथिला इन्फोर्मेशन)
http://www.TeraiNepal.co.cc/  (तराई नेपाल मिथिला जनकपुर मधेश हालचाल Anytime Anywhere see)
http://maithilaurmithila.blogspot.com/ (मैथिल आ  मिथिला लोकप्रिय ब्लॉग)
http://www.mithilaamanch.blogspot.com (मिथिला मंच)
http://maithilisong.blogspot.com/ (मिथिला आ मैथिलीक समाचारक ब्लॉग)
http://maithilifoundation.blogspot.com/ (मैथिली फाउन्डेशन)
http://maithilibhasha.blogspot.com/ (काश्यप कमलक ब्लॉग)
http://rkjteoth.blogspot.com/ (रूपेश कुमार झा "त्योंथ"क ब्लॉग)
http://paraati.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://singarhaar.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://anchinharakharkolkata.blogspot.com/  (मैथिलीक लोकप्रिय गजलक ब्लॉग)
http://vaachik.wordpress.com/  (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://mithilainfo.blogspot.com (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://mithlasamachaar.blogspot.com  (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://pilakhwar.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://desilbayna.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://maithilynjha.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://gaam-ghar.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://mithila-mihir.blogspot.com/ (मैथिलीक  लोकप्रिय ब्लॉग)
http://www.videha.com/ (इंटरनेटपर मैथिली भाषाक प्रथम उपस्थिति/ लोकप्रिय ब्लॉग- मैथिली भाषा ब्लॉगक एग्रीगेटर)
http://www.maithililekhaksangh.com/ (मैथिली लेखक संघक जालस्थल)
http://www.maithili.co.uk/ (मिथिला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यू.के.)
http://minapjanakpur.org/  (मिनाप, जनकपुर)
http://www.airdarbhanga.org/  (आकाशवाणी दरभंगाक साइट)
http://mithilangan.org/ (मिथिला‍गनक साइट)
http://www.vmym.in/ (विद्यपति मैथिल युवा मंच)
http://www.tirhutalipi.4t.com/ (देवनागरी-तिरहुता फॉन्ट कन्वर्टर)
http://www.anujha.co.cc/ (यूनीकोड तिरहुता फॉन्ट-मिथिला)
http://www.jaimithila.com/ (मिथिलाक सभ्यता, संस्कृति, विभूति, गीत-संगीत आ बहुत रास जानकारीक लेल)

http://sobhagyamithilatv.com/ (सौभाग्य मिथिला- पहिल मैथिली चैनल)
http://kalikantjhabuch.org/ (काली कांत झा "बूच")
http://saketanands.blogspot.com/ (साकेतानन्दजीक जालवृत्त)
http://gunjang.blogspot.com/ (गुंजनजीक जालवृत्त)
http://darihare.blogspot.com/ (श्याम दरिहरेक जालवृत्त)
http://deoshankarnavin.blogspot.com/ (देवशंकर नवीनक जालवृत्त)
http://www.udayanarayana.com/ (नचिकेताक साइट) 
http://www.indianembassy.org.np/  (भारतीय दूतावास नेपाल)
http://www.purvottarmaithilsamaj.com/ (पूर्वोत्तर मैथिल समाज)
http://www.purvottarmaithil.org/   (मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समितिक त्रैमासिक पत्रिका)
http://dsal.uchicago.edu/lsi/ (Linguistic Survey of India, Gramophone recordings)
http://dsal.uchicago.edu/lsi/taxonomy/term/1718 (Linguistic Survey of India, Gramophone recordings, Maithili)
http://www.biharlokmanch.org/ (मिथिला-मैथिली पोथी ऑनलाइन कीनू)
http://shivpustakbhandar.blogspot.com/  (मैथिली पोथी कीनू)
http://mithila-haat.com/ (Buy Mithila-Maithili books/ other materials online)
http://www.antikaprakashan.com/ (अंतिका प्रकाशनक साइट- मैथिली प्रकाशक)
http://www.shruti-publication.com (श्रुति प्रकाशनक साइट- मैथिली प्रकाशक)
http://www.jyoticonsultant.com/ (मैथिलक नौकरी डॉट कॉम)
http://www.kfm961.com/  (हेल्लो मिथिला कार्यक्रम प्रत्येक शनिकेँ नेपाली समयानुसार राति ९.३० बजेसँ ११ बजेधरि आ राजनीतिक विषयवस्तुपर केन्द्रित चौबटिया कार्यक्रम प्रत्येक सोमकेँ राति १० सँ ११ बजेधरि प्रसारण)
http://www.radiokantipur.com/  (हेल्लो मिथिला कार्यक्रम प्रत्येक शनिकेँ नेपाली समयानुसार राति ९.३० बजेसँ ११ बजेधरि आ राजनीतिक विषयवस्तुपर केन्द्रित चौबटिया कार्यक्रम प्रत्येक सोमकेँ राति १० सँ ११ बजेधरि प्रसारण)
http://www.jumptv.com/en/channel/nepal1/ (नेपाल1 टी.वी.-जम्प टी.वी. मैथिली कार्यक्रम सूचना)
http://janakifm.org.np/ (जानकी एफ.एम., मैथिली समाचार रेडियो)
http://www.mithilaradio.com/ (मैथिली रेडियो)
http://www.youtube.com/user/Janakifm (जानकी एफ.एम., मैथिली समाचार रेडिय Youtube channel)
http://www.radiomithila.org/ (मैथिली रेडियो)
http://www.appanmithila.org/ (रेडियो अप्पन मिथिला ९४.४ MHZ)
http://www.madheshuk.org/ (एसोशिएशन ऑफ नेपाली मधेसीज इन यू.के.)
http://www.mithilaart.com/ (श्रीमति प्रभा झाक साइट)
http://chitthajagat.in/ (देवनागरी लिपिक ब्लॉगक एग्रीगेटर)
http://mailorang.blogspot.com/ (मैलोरंग नाट्य संस्थाक ब्लॉग)
http://mailorang.in/ (मैलोरंग)
http://mithila_samachar.tripod.com/mithilasamachar/ (मिथिला आ मैथिलीक समाचारक साइट)
http://www.ildc.in/Maithili/MIindex.aspx (मैथिली अओजार आ फॉन्ट)
http://www.maithili.net(मिथिला-मैथिल-मैथिलीक लोकप्रिय साइट)
http://www.mithilaonline.com(मिथिला-मैथिल-मैथिलीक लोकप्रिय साइट)
http://www.onlinemithila.in/ (मिथिला-मैथिल-मैथिलीक लोकप्रिय साइट)
http://www.swastifoundation.com/  (स्वस्ति फाउन्डेशनक साइट)
http://www.moe.gov.np/ (नेपाल सरकारक साइट)
http://gov.bih.nic.in(बिहार सरकारक साइट)
http://www.esabha.net/ (मैथिल विवाहक साइट)
http://www.maithilvivah.com/ (मैथिल विवाहक साइट)
http://www.kanyadan.net/  (मैथिल विवाहक साइट)
http://www.mithilashaadi.com/  (मैथिल विवाहक साइट)
http://www.nationallibrary.gov.in/ (नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता)

http://dpl.gov.in/ (दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी)

http://www.connemarapubliclibrarychennai.com/ (कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी)
http://rrrlf.nic.in/ (राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन)
http://www.sahitya-akademi.gov.in/(साहित्य अकादमीक साइट)
http://www.nbtindia.org.in/ (नेशनल बुक ट्रस्टक साइट)
http://www.ciil.org/ (भारतीय भाषा संस्थानक साइट)
http://www.ntm.org.in/languages/maithili/default_maithili.asp (राष्ट्रीय अनुवाद मिशन)
http://jnanpith.net/ (भारतीय ज्ञानपीठक साइट)
http://bparishad.in/  (भारतीय भाषा परिषद, कोलकाताक साइट)
http://www.bharatiyabhashaparishad.com/   (भारतीय भाषा परिषद, कोलकाताक वागर्थ)
http://www.themanbookerprize.com/ (मैन-बुकर पुरस्कारक साइट)
http://www.commonwealthfoundation.com/ (कॉमनवेल्थ फाउन्डेशनक साइट)
http://www.crossword.in/ (वोडाफोन-क्रॉसवर्डक साइट)
http://www.pulitzer.org/ (पुलित्जर पुरस्कारक साइट)
http://nobelprize.org/ (नोबेल पुरस्कारक साइट)
http://www.goakonkaniakademi.org/akademi/aims.htm (गोवा कोंकणी अकादमीक साइट)
http://madhubani-art.blogspot.com/ (Maithili Literature in English)

अंतिम पाँचू साइट विकी मैथिली प्रोजेक्टक अछि। एहि लिंक सभ पर जा कय प्रोजेक्टकेँ आगाँ बढ़ाऊ।
किछु नीक यू ट्यूब मैथिली चैनल
 
http://www.youtube.com/user/Janakifm (जानकी एफ.एम., मैथिली समाचार रेडियो Youtube channel)
www.youtube.com/user/premarshi
http://www.youtube.com/user/Dhipre (धीरेन्द्र प्रेमर्षि)
आ तीनटा आर साइट
 
VIDEHA ARCHIVE
For purchase books available in "GOOGLE VIDEHA BOOKS" write to ggajendra@videha.com
 

Search the full text of GOOGLE VIDEHA books
 

"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जाऊ। 

६.विदेह मैथिली क्विज  :
http://videhaquiz.blogspot.com/
७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 
http://videha-aggregator.blogspot.com/
८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित
http://madhubani-art.blogspot.com/
९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ"  : 
http://gajendrathakur.blogspot.com/
१०.विदेह इंडेक्स  : 
http://videha123.blogspot.com/
११.विदेह फाइल : 
१२. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिला़क्षर) जालवृत्त (ब्लॉग)
१३. विदेह:ब्रेल: मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा

१४.VIDEHA IST MAITHILI  FORTNIGHTLY EJOURNAL ARCHIVE
१५. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक आर्काइव
१६. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव
१७. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव
१८. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला चित्रकला, आधुनिक कला आ चित्रकला
१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त)
२०.श्रुति प्रकाशन
Google समूह
VIDEHA केर सदस्यता लिअ
ईमेल :


Subscribe to VIDEHA

.गजेन्द्र ठाकुर इ‍डेक्स
. नेना भुटका
.विदेह रेडियो:मैथिली कथा-कविता आदिक पहिल पोडकास्ट साइट


२८. विदेह मैथिली नाट्य उत्सव
२९.समदिया
३०. मैथिली फिल्म्स
३१.अनचिन्हार आखर
३२. मैथिली हाइकू
३३. मानक मैथिली
http://manak-maithili.blogspot.com/
३४. विहनि कथा
३५. मैथिली कविता

३६. मैथिली कथा
http://maithili-katha.blogspot.in/

३७.मैथिली समालोचना
http://maithili-samalochna.blogspot.in/ 
  

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें

  © Mithila Vaani. All rights reserved. Blog Design By: Chandan jha "Radhe" Jitmohan Jha (Jitu)

Back to TOP